Korporativno upravljanje

Mašinoprojekt Kopring a.d. je prihvatio nacionalni Kodeks o korporativnom upravljanju akcionarskim društvima odmah po njegovom objavljivanju. Ovaj Kodeks predstavlja skup pravila i principa izraženih kroz prepuruke i odredbe kojima se akcionarskim društvima bliže ukazuje na poželjnu praksu u oblasti korporativnog upravljanja.

Od usvajanja Kodeksa naša Kompanija kontinuirano prati zakonske odredbe, preporuke i predloge struke u pogledu usvajanja i unapređivanja sistema kvaliteta, primene međunarodnih računovodstvenih standarda, analize tržišta i ostvarivanja prava akcionara.

Prava akcionara Mašinoprojekt Kopring a.d. zagarantovana su Zakonom i opštim aktima Društva. Akcionari svoja prava ostvaruju na sednicama Skupštine. Pravo na učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji blagovremeno podnesu prijavu učešća. Društvo pravovremeno, putem svog sajta i sajta Beogradske berze, obaveštava akcionare o vremenu i mestu održavanja sednice Skupštine akcionara, njenom dnevnom redu, kao  i donesenim odlukama posle sednice.

Znakovi sertifikacije

Kontakt

MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D.
osnovano 1950. godine

Adresa: Dobrinjska 8a, Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3635 700
Telefaks: +381 11 2643 995
Email: office@masinoprojekt.co.rs
Web sajt: www.masinoprojekt.co.rs