Kategorija: Odbor direktora

19

April

2021.

Predlozi odluka za Skupštinu akcionara 10.05.2021.


Predlog Odluke o izboru eksternog revizora i naknadi za 2021 možete preuzeti u Word formatu.

Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja Gen. direktora o poslovanju za 2020. možete preuzeti u Word formatu.

Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2020. možete preuzeti u Word formatu.

Predlog Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara možete preuzeti u Word formatu.

Predlog Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 07.10.2020. možete preuzeti u Word formatu.

Predlog Odlukе o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju akcijskog kapitala možete preuzeti u Word formatu.

Predlog Zaključka o usvajanju Informacije o sticanju sopstvenih akcija možete preuzeti u Word formatu.

Predlog Odluke Skupštine o obrazovanju ogranka - usluge poslovanja nekretninama možete preuzeti u Word formatu.

Predlog Odluke Skupštine o obrazovanju ogranka - usluge sistema obezbeđenja možete preuzeti u Word formatu.

Predlog Odluke o usvajаnju Izveštaja nezavisnog revizora za 2020. možete preuzeti u Word formatu

Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2020 možete preuzeti u Word formatu.

Predlog Odluke o raspodeli dobiti - 2020 možete preuzeti u Word formatu.

Predlog Odluke o isplati dividende za 2020. možete preuzeti u Word formatu.

Predlog odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2020. možete preuzeti u Word formatu.

 

Top