19

April

2021.

Materijal za redovnu sednicu Skupštine akcionara 10.05.2021.


Zapisnik sa vanredne skupštine od 07.10.2020. možete preuzeti u PDF formatu.

Informaciju o sticanju sopstvenih akcija između dve Skupštine akcionara za 2020. možete preuzeti u Word formatu.

Izveštaj o poslovanju Generalnog direktora za 2020. možete preuzeti u Word formatu.

Izveštaj o radu Odbora direktora за 2020. možete preuzeti u Word formatu.

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020. - Mišljenje možete preuzeti u PDF formatu.

Poslovnik o radu Skupštine akcionara možete preuzeti u Word formatu.

Konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2020. možete preuzeti u Word formatu.

Finansijski izveštaj Mašinoprojekt Kopring a.d. za 2020. možete preuzeti u PDF formatu.

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020 g- Mišljenje možete preuzeti u PDF formatu.

 

Top