18

April

2016.

Materijal za redovnu (godišnju) sednicu Skupštine akcionarskog društva Mašinoprojekt Kopring a.d. 16.05.2016. godine


Materijal za redovnu (godišnju) sednicu Skupštine akcionarskog društva možete preuzeti na sledećim linkovima: Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Mašinoprojekt Kopring a.d. održane 30.10.2015. možete preuzeti ovde. Odluku o utvrđivanju spiska akcionara i Dana akcionara za redovnu Skupštinu akcionara društva zakazanu za 16.05.2016. možete preuzeti ovde. Izveštaj o radu Odbora direktora Mašinoprojekt Kopring a.d. u 2015. godini možete preuzeti ovde. Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Mašinoprojekt Kopring a.d. u periodu od 15.05.2015. do 16.05.2016. možete preuzeti ovde. Izveštaj o izvršenoj finansijskoj reviziji za 2015.godinu možete preuzeti ovde. Ponudu za reviziju finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja društva Mašinoprojekt Kopring a.d. za 2016. godinu možete preuzeti ovde. Godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu možete preuzeti ovde. Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu možete preuzeti ovde. Odluku o raspodeli dobiti za 2015. godinu možete preuzeti ovde. Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu možete preuzeti ovde. Odluku Skupštine o izboru nezavisnog revizora i naknadi za njegov rad možete preuzeti ovde. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu (Konsolidovani bilans) možete preuzeti ovde. Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj sa dokumentacijom za 2015. godinu možete preuzeti ovde. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu možete preuzeti ovde.

Top